Sklep online

części są dobre, gdy montuje je fachowiec

Szukaj wg motocykla

, lub:

Kategorie

Nowości

Uruchamiamy pogotowie motocyklowe: mozliwość nabycia części w niedziele i święta w godzinach od 10.00-17.00

Zespół ZUH Motocykl

tel.601-481-269

Najważniejszym ogniwem jest profesjonalna i szybka obsługa klienta. Aby ułatwić kontakt z firmą i zwiększyć operatywność wykorzystujemy nowoczesne systemy komunikacji.

Zespół ZUH Motocykl

info@e-motocykl.com

Regulamin

Regulamin niniejszy stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014 poz. 827).

 

1. Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Sprzedawca    Marcin Zaryczański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo Handlowy Marcin Zaryczański, z adresem miejsca wykonywania działalności: 41-814 Zabrze ul. Wincentego Witosa 1, posiadający NIP: 631-193-62-96, REGON: 273810842,

adres e-mail:  info@e-motocykl.com

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym

www.e-motocykl.com

Klient    osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie ;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej sklepu www.e-motocykl.com i określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców sklepu prowadzonego przez Zakład Usługowo Handlowy Motocykl.

Sklep internetowy  prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.e-motocykl.com

 

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych   www.e-motocykl.com są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na sprzedane towary/usługi wystawiamy fakturę VAT lub Paragon.

 

4. Ogólne warunki korzystania ze sklepu.

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 

5. Rejestracja w sklepie.

Użytkownicy mają możliwość: korzystania ze Sklepu, bez konieczności dokonywania rejestracji.

Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest nie możliwe.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

Zakład Usługowo Handlowy Motocykl  może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy. Prosimy o kontakt na adres e-mail:  info@e-motocykl.com w celu dokonania zmiany danych.

Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma między innymi dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

6. Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Zakład Usługowo Handlowy Motocykl  jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Zakład Usługowo Handlowy Motocykl, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem firmy Zakład Usługowo Handlowy Motocykl, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Zakładu Usługowo Handlowego Motocykl czynności związanych z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Zakład Usługowo Handlowy Motocykl zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Zakład Usługowo Handlowy Motocykl danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Zakład Usługowo Handlowy Motocykl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 7. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy w zależności od wagi/gabarytu przesyłki.

 

 8. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

-  przelewem na numer konta bankowego,

-  płatnością za pobraniem - zapłatę za towar Klient dokonuje u kuriera w momencie odbioru towaru,

- system płatności elektronicznej - kartą kredytową VISA, Mastercard, itp.,

- gotówką przy odbiorze osobistym -  nie jest naliczany koszt przesyłki.

 Za moment dokonania płatności uważa się moment zapłaty gotówkowej, wpływu należności na konto Sprzedającego przy płatności przelewem oraz dokonanej drogą elektroniczną.

 

9. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską, firmami kurierskimi w ciągu 2-5 dni roboczych.

Zakład Usługowo Handlowy Motocykl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską lub firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 

10. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.

 

11. Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny, nowy towar zostanie wysłany w ciągu kilku dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

 

12. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do Klienta ponosi sklep.

 

13. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłaconą kwotę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wyżej wymienione wymagania, a była wystawiona faktura VAT, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 

14.Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub firm kurierskich należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

16. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.          

 

17. Zakład Usługowo Handlowy nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami sił wyższych.

 

18. Zakład Usługowo Handlowy zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu, spowodowanych jego konserwacją, serwisem technicznym.

 

19. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.e-motocykl.com

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

20. Zakład Usługowo Handlowy Motocykl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

21.Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sklepu.

 

22.  Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015 r.

Szukaj wg produktu

Logowanie

             

Zamówienie

  Numer Ilość Wartość